Sakstyper

Fylkesnemnda behandler tvangssaker etter barnevernloven, helse-og omsorgtjenesteloven og smittervernloven.

Fylkesnemnda behandler tvangssaker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og etter smittevernloven. På barnevernområdet kan fylkesnemnda blant annet fatte vedtak om omsorgsovertakelse, om å plassere barn med alvorlige atferdsvansker i institusjon og om adopsjon. Av sakene i fylkesnemnda utgjør barnevernsakene den klart største andelen. De vanligste barnevernsakene fylkesnemnda behandler er nærmere omtalt nedenfor.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven kan fylkesnemnda bestemme at rusavhengige skal kunne plasseres mot sin vilje på rusinstitusjon i opptil 3 måneder. Er det klart sannsynlig at barnet vil bli født med skade, kan fylkesnemnda bestemme at gravide rusavhengige skal plasseres på institusjon og holdes tilbake i hele svangerskapet.

Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo er nasjonal smittevernnemnd, det vil si at nemnda avgjør spørsmål om tvangsundersøkelse og tvangsisolering av personer med visse smittsomme sykdommer.

I tillegg til disse sakstypene er fylkesnemnda også klageinstans for visse vedtak om tvang overfor psykisk utviklingshemmede.

Frivillige hjelpetiltak

I familier hvor barna har særlige behov for hjelp, skal kommunenes barneverntjenester tilby familiene frivillige hjelpetiltak. Slike tiltak behandles ikke av fylkesnemnda. Les mer om frivillige hjelpetiltak

Pålagte hjelpetiltak

For noen typer hjelpetiltak kan barneverntjenesten velge å be fylkesnemnda om å pålegge foreldrene hjelpetiltak. Det skal relativt mye til for å fatte et slikt vedtak. Les mer om pålagte hjelpetiltak

Omsorgsovertakelse

Dersom et barn lever i en klart uholdbar situasjon i hjemmet, kan fylkesnemnda fatte vedtak om at kommunen skal overta omsorgen for barnet. Les mer om omsorgsovertakelse

Adopsjon

Et vedtak om tvangsadopsjon er svært inngripende og kan bare treffes når det er sannsynlig at barnet uansett vil vokse opp i fosterhjemmet. Adopsjon er derfor sjeldent aktuelt før barnet har bodd en viss tid i fosterhjemmet. Les mer om adopsjon

Atferdsplassering

I tilfeller hvor barn viser alvorlige atferdsproblemer, kan fylkesnemnda bestemme at de skal tvangsplasseres på institusjon. Les mer om atferdsplassering