Endringer i fylkesnemndene som følge av regionreformen

Den 22. november 2019 besluttet Kongen i Statsråd ved kongelig resolusjon endringer i fylkesnemndenes struktur, stedlige virkeområde og navn med bakgrunn i regionreformen. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
Les mer her

Hva gjør fylkesnemndene?

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
Les mer om hva fylkesnemndene gjør

Barnets beste

Barnets beste er en rettesnor for fylkesnemndene og andre barnevernmyndigheter når de bruker lovens bestemmelser. Les mer om barnets beste

Saksgang

De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, som er basert på de samme prinsipper som saker for domstolene. Les mer om saksgangen i fylkesnemndene