Saksgang

De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, som er basert på de samme prinsipper som saker for domstolene.

På barnevernområdet er det stort sett kommunens barneverntjeneste, foreldrene eller barn som har egne partsrettigheter som bringer saker inn for fylkesnemnda og ber om nemndas avgjørelse.

Fylkesnemnda er pålagt å behandle de sakene som blir brakt inn for nemnda på en betryggende, rask og tillitsskapende måte. Saksgangen skal etter loven være tilpasset sakens art, omfang og vanskelighetsgrad. De fleste sakene behandles i såkalt forhandlingsmøte. Dette er en grundig og omfattende saksbehandlingsform som tar tid. Saksbehandlingen er i disse sakene nærmest identisk med måten domstolene behandler tilsvarende saker på.  Fylkesnemnda kan i visse tilfeller behandle saker med en enklere saksgang.

I akutte situasjoner, hvor det ikke er tid til å vente på en fylkesnemndsbehandling, kan barnevernlederen i kommunen, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, fatte midlertidige akuttvedtak. Det er strenge vilkår for å fatte midlertidige vedtak. Slike vedtak kan det klages på, og det gjelder da egne saksbehandlingsregler for disse klagesakene. Barnevernloven åpner også for forsøksordninger hos utvalgte fylkesnemnder, hvor sakene forsøkes løst ved såkalt samtaleprosess.

Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene. Fristen for å reise søksmål for tingretten er én måned. Fristen regnes fra da meldingen om vedtaket er mottatt.

Forhandlingsmøtesak

En forhandlingsmøtesak settes i gang når kommunens barneverntjeneste, foreldrene, eller barn med egne partsrettigheter, fremsetter krav som loven bestemmer at fylkesnemnda skal behandle. Les mer om forhandlingsmøtesak

Forenklet behandling

Fylkesnemnda kan velge å behandle sakene med bare fylkesnemndslederen og uten forhandlingsmøte, dersom partene i saken er enig i det eller det gjelder endring av et vedtak og nemndsleder finner det ubetenkelig. Les mer om forenklet behandling

Akuttvedtak

I akutte situasjoner, hvor det ikke er tid til å vente på en fylkesnemndsbehandling, kan barnevernlederen i kommunen, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, fatte midlertidige akuttvedtak. Les mer om akuttvedtak

Klagesak

Dersom foreldrene eller et barn med egne partsrettigheter er uenig i akuttvedtaket, kan de klage på det til fylkesnemnda. Les mer om klagesak

Samtaleprosess

Samtaleprosess er en saksbehandlingsform hvor nemndsleder inviterer partene i saken til samtaler. Les mer om samtaleprosess