Tvangsvedtak for voksne rusavhengige

Dersom noen utsetter sin psykiske eller fysiske helse for fare ved omfattende og vedvarende rusmisbruk, kan fylkesnemnda bestemme at de skal plasseres på en egnet institusjon i opptil 3 måneder mot sin vilje. Et slikt tvangsvedtak kan bare treffes dersom frivillige hjelpetiltak, for eksempel oppfølging fra kommunens rustjeneste eller frivillig institusjonsbehandling, ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda må også foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering av om tvangsinnleggelse er rimelig og hensiktsmessig.

Bestemmelsen er ment for de sterkt belastede misbrukerne. I følge lovens forarbeider er det "ikke grunn til å bruke den med mindre det konkret er grunn til å tro at man gjennom en periode på inntil 3 måneder kan klare å gjøre noe som på sikt har positiv betydning for klienten."