Barns rettigheter

Fylkesnemnda skal alltid tenke på hva som vil være best for hvert enkelt barn når de skal gjøre en handling eller bestemme noe som handler om barnet. Sånn er det også når saker behandles i samtaleprosess.

Barn har rett til å få all informasjon som handler om saken og dem. Barn har også rett til fritt å si sin mening om saken. Det betyr at fylkesnemnda skal passe på at det blir trygt nok til at barn kan si hva de mener, tenker og ønsker. Det barn sier, skal de voksne høre på og ta på alvor, men det betyr ikke at barn alltid skal bestemme.  

Når saker behandles i samtaleprosess, møtes partene i saken for å snakke om hva som kan være en mulig løsning for barna og foreldrene. Partene i saken er barneverntjenesten, foreldrene og noen ganger barna.

Barn er part i saken fra de er 15 år gamle eller når saken gjelder flytting av barnet til institusjon mot barnets vilje. Nemnda kan også bestemme at barn skal være part selv om de ikke er 15 år gamle. Når barnet er part betyr det at barnet har rett til en advokat som blir med i samtalemøtet og som skal hjelpe og gi gode råd.

Selv om barnet ikke er part i saken, kan nemnda bestemme at barnet kan bli med i samtalemøtet for å si sin mening om saken. Barnet får velge selv om det ønsker det eller ikke. Hvis nemnda bestemmer at barnet kan bli med i møtet, kan barnet ta med seg en person som de kjenner og er trygg på og har valgt selv (tillitsperson).

Barnet kan også velge å si sin mening til en talsperson. Denne personen skal så fortelle videre til andre det barnet har sagt. Talspersonen vil snakke med barnet et sted barnet selv har valgt som trygt og skrive en rapport om hva barnet mener om saken. Barnet skal få informasjon om hvem som kan lese det talspersonen skriver. Barnet skal få vite hva talspersonen skriver i rapporten, slik at han eller hun kan si ifra hvis talspersonen har misforstått det barnet mente og om det er noe barnet ikke vil at skal stå der. 

Barnet kan også velge å snakke direkte med nemndlederen og den sakkyndige i samtaleprosessen før samtalemøtet. Mange barn har sagt at dette er bra, for da kan de som skal bestemme til slutt bedre forstå hva som er viktig for barnet. På den måten kan det som bestemmes også bli mer riktig for barnet.

Nemndleder vil skrive ned det barnet sier i en rapport. Barnet skal vite hva som står i rapporten og gis mulighet til å rette opp feil eller si fra hvis det er noe som ikke kan stå. Nemndleder vil gi rapporten til foreldrene og barneverntjenesten før samtalemøtet eller i samtalemøtet.

Hvis barneverntjenesten og foreldrene blir enige om en løsning på saken, vil barneverntjenesten fortelle barnet om resultatet av samtaleprosessen.