Advokaters salær

Hva er samtaleprosess?

Samtaleprosess kan i korthet beskrives som en alternativ og frivillig tvisteløsningsmodell med elementer av mekling. Nemndleder og den sakkyndige skal legge til rette for en samtale, hvor partene i fellesskap skal forsøke å finne en midlertidig eller permanent løsning. Formålet med samtaleprosessen er å bringe partene sammen for kartlegging av faktiske forhold og/eller konflikttemaer. Prosessen tar sikte på å bedre partenes kommunikasjon og å øke forståelsen for hverandres interesser og barnets behov. Videre tar samtaleprosessen sikte på å utforske om partene i felleskap kan finne felles løsninger til barnets beste.

Les mer om samtaleprosess her.

 

Advokaters rolle i samtaleprosess

Advokaten er en viktig aktør i samtalemøtene, men har en helt annen rolle enn i et forhandlingsmøte. Advokaten skal ikke holde innlegg, ikke eksaminere vitner, ikke fremlegge og gjennomgå bevis, men skal være til stede for å støtte, hjelpe og gi råd til klienten under prosessen. Advokaten kan delta i samtalen og stille spørsmål ved behov. Advokaten må selvsagt kjenne den enkelte saken, og sørge for at klienten forstår hva samtaleprosess er. Særlig viktig er det at advokaten får klienten til å forstå at samtaleprosess er frivillig, at nemnda ikke er beslutningstaker, og at det er anledning til å inngå midlertidige avtaler. Det er også viktig at advokaten underveis i prosessen kontrollerer at klienten har forstått implikasjonene av de prosessuelle veivalg som gjøres.

 

Medgått tid

Advokatens salær i samtaleprosess beregnes etter faktisk medgått tid, i motsetning til forhandlingsmøtesaker, som fastsettes etter stykkprisforskriften.

 

Arbeidsoppgave sendes nemnda etter hvert samtalemøte

Arbeidsoppgaveskal sendes til fylkesnemnda etter hvert avsluttet samtalemøte. Advokaten må gi tilstrekkelig informasjon om tidsbruken. Spesifisert timeliste vil være godt egnet til å underbygge og salærkrav.

 

Rimelig og nødvendig bistand

Rimelig og nødvendig bistand som advokaten gir klienten knyttet til forberedelse og gjennomføring av samtalemøte, skal godtgjøres, jf. rettshjelpsloven § 17 tredje ledd nr. 2 og salærforskriftens § 7.

Dette betyr at advokaten normalt ikke vil bli honorert for arbeid som typisk har sammenheng med et eventuelt fremtidig forhandlingsmøte, f.eks. utarbeidelse av prosesskrift, møter med vitner, etc.

Hva som vil bli vurdert som rimelig og nødvendig bistand kan variere fra sak til sak, men må alltid sees i lys av samtaleprosessens egenart og advokatens rolle, se ovenfor. Omfanget av fakturerbart arbeid i forkant av et samtalemøte, vil følgelig være begrenset sammenlignet med et ordinært forhandlingsmøte.

Den rimelige og nødvendige bistand som ikke honoreres i forbindelse med hvert enkelt samtalemøte, vil bli honorert når saken avsluttes, enten med eller uten realitetsavgjørelse, se nedenfor.

Saken blir overført til ordinær behandling i forhandlingsmøte

Dersom partene ikke lykkes med å inngå midlertidig eller permanent avtale, vil saken gå videre til ordinær behandling i et forhandlingsmøte. Samtalemøte vil bli honorert etter medgått tid, mens forhandlingsmøtet beregnes etter stykkprisforskriften.

 

Dersom saken trekkes av kommunen eller partene fremsetter felles forslag til vedtak og samtykker til forenklet behandling

Samtaleprosess kan lede til at kommunen trekker kravet om bruk av tvang, gjerne i kombinasjon med en avtale om hjelpetiltak. I slike tilfeller sender advokaten arbeidsoppgave over alt rimelig og nødvendig arbeid som er utført i saken, og salæret blir beregnet etter medgått tid. Dersom partene er enige om et felles forslag til vedtak, og samtykker til forenklet behandling, blir salæret beregnet på samme måte.