Klagesak

Dersom foreldrene eller et barn med egne partsrettigheter er uenig i akuttvedtaket, kan de klage på det til fylkesnemnda.

For denne type saker er det egne saksbehandlingsregler. Barnet er i disse sakene allerede plassert utenfor hjemmet når saken kommer til fylkesnemnda, og det er viktig med en rask saksbehandling. Loven fastsetter derfor at klagesakene skal være ferdig behandlet innen én uke etter at klagen kom inn til fylkesnemnda.

Klagen skal direkte til fylkesnemnda og kan være både muntlig og skriftlig. Det er ikke nødvendig å gå til barneverntjenesten først. De som har rett til å klage, får oppnevnt gratis advokat, og de fleste velger derfor å ta kontakt med advokaten sin og la advokaten ordne med klagen.

For å klare og fatte vedtak innen en uke, kan ikke fylkesnemnda ha en like grundig saksbehandling som ved forhandlingsmøtesakene. Fylkesnemnda innkaller til et kort møte, som regel ikke lenger enn tre timer, med fylkesnemndslederen, hvor både de som klager og barneverntjenesten møter med sine advokater. I møtet forteller klagerne og barneverntjenesten hva de mener om saken, og advokatene og fylkesnemndslederen stiller spørsmål. Dersom tiden strekker til og fylkesnemndslederen tillater det, kan partene føre vitner og legge fram dokumenter. 

De samme reglene gjelder når rusmisbrukere blir akuttplassert.

Foreldre eller barn med partsrettigheter sender inn klage

Fylkesnemnda forbereder saken og innkaller til kort møte

Møtet gjennomføres

Fylkesnemnda skriver og sender ut vedtak innen én uke

Taushetsplikt

Alle som jobber i fylkesnemnda har taushetsplikt. Det samme gjelder de som har oppdrag for fylkesnemnda, for eksempel barnets talsperson. Les mer om taushetsplikt

Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettigheter har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda behandler. Les mer om retten til advokat

Barns medvirkning

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet. Les mer om barns medvirkning

Vitner

For å kunne ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt trenger fylkesnemnda opplysninger. Slike opplysninger kan fylkesnemnda blant annet få fra vitner som kommer til fylkesnemnda og forklarer seg. Les mer om vitner