Forenklet behandling

Fylkesnemnda kan velge å behandle sakene med bare fylkesnemndslederen og uten forhandlingsmøte, dersom partene i saken er enig i det. En slik behandlingsmåte brukes som regel når partene i saken har samlet seg om et felles forslag til vedtak. Om partene er enig, har fylkesnemnda også mulighet til å velge mellomløsninger, for eksempel at saken behandles av bare fylkesnemndslederen, og med et kort møte hvor partene i saken forklarer seg, men hvor bevisene ellers er skriftlige.

I saker som gjelder endring av vedtak som fylkesnemnda har fattet tidligere, kan fylkesnemnda velge å behandle sakene forenklet, selv om partene i saken ikke er enige i det. Tvungen forenkling kan i så fall bare bestemmes når nemndslederen mener at det er ubetenkelig og saken blir forsvarlig behandlet med en slik behandlingsmåte. Om disse vilkårene er oppfylt, kan fylkesnemnda også velge mellomløsninger som nevnt i avsnittet ovenfor.

Kommunen sender inn sak

Fylkesnemnda forbereder saken og bestemmer at saken skal behandles forenklet

Fylkesnemnda skriver og sender ut vedtak

Taushetsplikt

Alle som jobber i fylkesnemnda har taushetsplikt. Det samme gjelder de som har oppdrag for fylkesnemnda, for eksempel barnets talsperson. Les mer om taushetsplikt

Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettigheter har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda behandler. Les mer om retten til advokat

Barns medvirkning

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet. Les mer om barns medvirkning

Vitner

For å kunne ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt trenger fylkesnemnda opplysninger. Slike opplysninger kan fylkesnemnda blant annet få fra vitner som kommer til fylkesnemnda og forklarer seg. Les mer om vitner