Barns medvirkning

 

Barns rett til å medvirke i egen sak
Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i en sak som angår dem.

Barn har krav på å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon om saken og å få mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Fylkesnemnda skal i sine avgjørelser legge vekt på barnets synspunkter i samsvar med barnets alder og modenhet.

Barn har aldri plikt til å medvirke i egen sak. Barnet bestemmer selv om det vil medvirke i saken.

 

Hvordan barnet kan gi uttrykk for sitt syn

Barn under 15 år kan få si sin mening direkte til nemndlederen eller nemnda som skal avgjøre saken. Hvis barnet ikke ønsker å snakke med nemnda, kan fylkesnemnda oppnevne en talsperson for ham eller henne. Talspersonen vil ha en samtale med barnet om saken, for eksempel i hjemmet der barnet bor. Talspersonen vil møte i nemnda og fortelle dem hva som er barnets mening. Nemnda kan også oppnevne en sakkyndig som snakker med barnet.

Et barn er selv part i saken når det har fylt 15 år. I særlige tilfeller kan fylkesnemnda bestemme at også yngre barn skal være part i saken. I saker som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, er barnet alltid part i saken.

Når et barn er part har det innsyn i sakens dokumenter og har rett til å være stede og gi uttrykk for sitt syn under forhandlingsmøter og samtaleprosessmøter. Barnet vil få oppnevnt en advokat som er betalt av det offentlige.