Barns medvirkning

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet. I Grunnloven § 104 er det bestemt at barn «har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.». Også barnevernloven har regler som gir barn rett til medvirkning og til å bli hørt før det treffes avgjørelser som får betydning for dem.

Barn som er 15 år og forstår hva saken gjelder har krav på egen advokat i saker for fylkesnemnda. Advokaten vil gi råd og veiledning til barnet og sørge for at barnets mening kommer fram i fylkesnemndssaken. Unntaksvis kan også yngre barn få egen advokat. I saker om atferdsplassering har alle barn, uavhengig av alder, krav på advokat.

For barn som ikke har krav på egen advokat, har fylkesnemndene en ordning med talspersoner. Barnets talsperson er en nøytral person som er godt trent i å snakke med barn. Talspersonen blir oppnevnt av fylkesnemnda og reiser dit barnet oppholder seg og snakker med barnet. Oppgaven til barnets talsperson er å la barnet få anledning til å si hva det mener om saken og så fortelle det videre til fylkesnemnda og sakens parter. Fylkesnemnda oppnevner ikke talsperson for barn som ikke ønsker å ha det. For de helt små barna, som ikke er i stand til å mene noe om saken, blir det heller ikke oppnevnt talsperson.