Akuttvedtak

I akutte situasjoner, hvor det ikke er tid til å vente på en fylkesnemndsbehandling, kan barnevernlederen i kommunen, og i noen tilfeller påtalemyndigheten, fatte midlertidige akuttvedtak. Det er strenge vilkår for å fatte slike vedtak.

Når akuttvedtaket er gjennomført skal det umiddelbart sendes fylkesnemnda for godkjenning. Vedtaket godkjennes snarest, og om mulig innen 48 timer. Fylkesnemnda kontrollerer at det er rett myndighet som har fattet vedtaket, og om beskrivelsen av akuttsituasjonen i vedtaket tilfredsstiller lovens krav. Loven åpner ikke for at fylkesnemnda skal etterprøve beskrivelsene i vedtaket.

Kommunen sender inn akuttvedtak

Fylkesnemnda godkjenner eller nekter godkjenning innen 48 timer

Taushetsplikt

Alle som jobber i fylkesnemnda har taushetsplikt. Det samme gjelder de som har oppdrag for fylkesnemnda, for eksempel barnets talsperson. Les mer om taushetsplikt

Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettigheter har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda behandler. Les mer om retten til advokat

Barns medvirkning

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet. Les mer om barns medvirkning

Vitner

For å kunne ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt trenger fylkesnemnda opplysninger. Slike opplysninger kan fylkesnemnda blant annet få fra vitner som kommer til fylkesnemnda og forklarer seg. Les mer om vitner