Begreper og ord - definisjoner

Alminnelig medlem

 

Det alminnelige medlemmet av fylkesnemnda skal bidra med sin fornuft og livserfaring når han eller hun   vurderer hva som skal skje med saken din. De er ikke eksperter, men er   vanlige mennesker som skal være med å bestemme.

Atferdsplassering

 

Når fylkesnemnda bestemmer at barn som har vansker med atferden skal flytte på institusjon mot sin vilje. Atferden   kan være at barn ruser seg eller har gjort ulovlige ting.

Atferdsvansker

 

Når barn har det vanskelig og dette fører til at han eller hun for eksempel ruser seg eller gjør ulovlige ting.

Barnevernspedagog

En barnevernspedagog jobber ofte tett på barn og unge for eksempel på barneverninstitusjon eller som miljøarbeider på skole. De kan også være kontaktperson eller leder i barnevernet.

Bufetat

 

Bufetat betyr det samme som barne-, ungdoms- og familieetaten. De har ansvar for å finne fosterhjem eller   institusjon når barn skal flytte. De har også noe som heter familievernkontor   hvor de snakker med familier som trenger det. Les mer her.

Fagkyndig medlem

 

Fagkyndig medlem av nemnda er en person som har lang utdanning og kan mye om hva barn trenger. Vanligvis er de   psykologer, psykiatere, sosionomer, barnevernspedagoger eller   spesialpedagoger.

Hjelpetiltak

Barneverntjenesten kan gi hjelp til familier sånn at barn kan få det bedre hjemme og med seg selv. Denne hjelpen kalles hjelpetiltak. Hjelpen kan for eksempel være penger til barnehage, leksehjelp, støttekontakt og besøkshjem for barnet. Et hjelpetiltak kan også   være at barnevernet gir foreldrene råd om hvordan de skal ta vare på barna.

Klagesaker

Foreldrene, og noen ganger barna, kan klage på det barnevernet har bestemt om flytting av barnet til et fosterhjem eller til en institusjon. Det er fylkesnemnda som bestemmer hva som skal skje med klagen og som kan endre på det barnevernet har bestemt.

Medvirke

Å medvirke i en sak betyr at du får være med når ting skal bestemmes. Alle barn har for eksempel rett til å få informasjon om saken som gjelder dem og skal få si hva de mener om saken på en trygg måte.

Nemndleder

En nemndleder er den som leder møtet og som bestemmer hva som skal skje til slutt. Nemndleder er som en dommer.

Nemndas medlemmer

 

Vanligvis har nemnda tre medlemmer; nemndleder, alminnelig medlem og fagkyndig medlem. Når de skal bestemme, teller alles stemmer like mye.

Offentlig part

 

Offentlige part er barnevernet i kommunen. I forhandlingsmøtet er det som regel kontaktperson i barnevernet som kommer. Han eller hun forklarer hva de mener er best for barnet og   hvorfor de mener dette.

Omsorgsovertakelse

Når foreldre har det vanskelig hjemme eller gjør vonde ting mot barnet, kan nemnda bestemme at barneverntjenesten   skal overta omsorgen for barnet og gi det et nytt hjem. Det kan være   fosterhjem eller institusjon.

Oppnevne

Å oppnevne betyr at nemnda bestemmer hvem som skal gjøre en bestemt oppgave i saken.

Part i en sak

 

Barneverntjenesten, foreldrene og barn som er eldre enn 15 år er part i saken. Noen ganger er også yngre barn part i saken. De som er part har rett til å se dokumentene i saken og si sin mening om det saken gjelder, for eksempel i forhandlingsmøte eller   samtalemøte. Partene har også rett på advokat.

Privat part

 

Den private parten er vanligvis foreldre med foreldreansvar, foreldre uten foreldreansvar som skal ha samvær/kontakt med barnet, barn over 15 år og barn som barnevernet vil flytte på institusjon (uavhengig av alder).

Prosessfullmektig

Prosessfullmektig er advokater som hjelper partene med å få frem det som er viktig for dem.

Psykiater

En psykiater er en lege som kan ekstra mye om mennesker og tanker og følelser.   

Psykolog

En psykolog er en person som kan mye om hvordan mennesker utvikler seg fra de er barn til de blir voksne. Psykologer snakker også med barn og voksne som har det vanskelig eller vondt inni seg.

Rettssikkerhet

 

Rettsikkerhet betyr at det som nemnda bestemmer skal være mest mulig rettferdig og trygt. Nemnda kan bare bestemme det som barnevernloven gir dem lov til og nemnda skal gå frem på en måte som er trygt og til barnets beste. De som saken gjelder skal få si sin mening, også barna. Dersom partene ikke er enig i det nemnda bestemmer, kan de be   domstolen om å se på saken på nytt.

Sakkyndige   i samtaleprosess

Nemndleder vil som regel bestemme at en sakkyndig til å hjelpe til i samtaleprosessen. En sakkyndig er en person som har spesialkompetanse på området. Dette kan være en psykolog, sosionom eller barnevernspedagog. Den sakkyndige har som regel også erfaring fra mekling og konflikthåndtering.

Samtaleprosess

 

Dette er et møte der barnevernet, foreldrene og noen ganger barnet, sitter sammen og snakker om hvordan saken kan løses frivillig og på en måte som er best for barnet. Les mer om samtaleprosess her.

Samvær

Samvær er når foreldrene og barn møtes etter at barna har flyttet i fosterhjem eller andre steder utenfor hjemmet.

Sosionom

En sosionom er en person som har gått på skole og lært seg hvordan de kan hjelpe andre mennesker med å finne løsninger som kan gjøre livet deres bedre. Det er mange sosionomer som jobber i barneverntjenesten.

Talsperson

 

En talsperson har som oppgave å fortelle nemnda hva barnet mener om saken. Det er nemnda som bestemmer hvem som skal være barnets talsperson. Talspersonen skal snakke med barnet og   skrive ned hva barnet sa i en rapport. Nemnda får rapporten, men talspersonen   kan også komme i nemnda og forklare. De som er talsperson er gode til å   snakke med barn. De kan for eksempel jobbe i barnehage, skole, helsetjenester   eller som miljøarbeidere. Barn kan også snakke direkte med nemndleder selv, hvis de ønsker det.

Tillitsperson

Tillitsperson er en person som barnet velger selv og som barnet stoler på og er trygg på. Barnet kan ha med seg tillitspersonen i alle møter med barnevernet og fylkesnemnda.

Tolk

 

Hvis noen av foreldrene, barna eller vitnene ikke snakker norsk, kommer det en tolk til fylkesnemnda for å oversette det som blir sagt. Tolkene har ikke lov til å si noe videre av det   som blir sagt i møtet og skal bare oversette det som blir sagt der. De skal ikke si noe om hva de selv mener om saken.

Vedtak

I vedtaket står det hva nemnda har bestemt og hvorfor de har bestemt det.

Vitner

 

Vitner er personer som kan ha sett eller hørt noe som er viktig i saken. Barnevernet, foreldrene og barna kan be vitnene forklare hva de vet til nemnda.