Definisjoner

Alminnelig medlem

 • Skal bidra med sin livserfaring og fornuft ved vurdering av om lovens vilkår for å fatte et tvangsvedtak er til stede.

 • Også meddommere for tingrettene og lagmannsrettene. 

Atferdsplassering

Når fylkesnemnda bestemmer at barn med alvorlige atferdsvansker skal plasseres på institusjon beregnet for barn med slike vansker.

Atferdsvansker

Begrepet brukes om barn og ungdom som jevnlig har uakseptabel oppførsel, for eksempel ved å være voldsomme og aggressive, nekte å gjøre som de får beskjed om av voksne, skulke skolen, bruke rusmidler, gjøre kriminelle handlinger med mer.

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten. Statlig organ med familievernkontorer som blant annet tilbyr samtaler med erfarne voksne for par og familier som trenger det, som behandler saker om frivillig adopsjon i Norge og fra utlandet, og som hjelper barneverntjenestene i kommunene med å skaffe fosterhjem og institusjonsplasser med mer.

Fagkyndig medlem

 • Person med faglig kompetanse.

 • Normalt psykologer, psykiatere, sosionomer, barnevernspedagoger eller spesialpedagoger.

Nemndsleder

 • Leder prosessen.

 • Fyller kravene til dommere.

Nemndas medlemmer

 • Nemnda er sammensatt av personer med ulik kompetanse.

 • Normalt har nemnda tre medlemmer. Nemndsleder kan imidlertid i visse saker beslutte at nemnda skal bestå av to alminnelige og to fagkyndige medlemmer, i tillegg til nemndsleder (utvidet nemnd).

 • Avgjørelser treffes ved stemmeflertall, og hver av medlemmenes stemme teller likt.

Offentlig part

 • Den offentlige instans som foreslår at det skal treffes et tvangsvedtak.

 • Normalt kommunen, representert ved for eksempel saksbehandler hos barneverntjenesten.

 • Avgir forklaring i forhandlingsmøtet.

Omsorgsovertakelse

Når fylkesnemnda bestemmer at barn skal flytte fra sine foreldre og til fosterhjem eller institusjon. Den daglige omsorgen for barnet er det da fosterforeldrene eller de ansatte på institusjonen som utfører på vegne av barneverntjenesten.

Part

Den som har rett til å delta i saken og fremme forslag til vedtak. Fylkesnemndssakene behandles etter en topartsprosess – hvor de to partene er offentlig part og privat part. I barnevernsaker er offentlig part normalt kommunen og privat part som oftest foreldrene og barn med egne partsrettigheter.

Privat part

 • Normalt foreldre med foreldreansvar, foreldre uten foreldreansvar som skal ha samvær, barn over 15 år og barn i saker om atferdstiltak (uavhengig av alder).

 • Avgir normalt forklaring i forhandlingsmøtet.

Prosessfullmektig

 • Representerer offentlig eller privat part.

 • Normalt advokater.

Sakkyndig utreder

 • Fagperson oppnevnt for å utrede et barns omsorgsbehov og foreldrenes omsorgsevner.

 • Den sakkyndige vil ofte være psykolog eller psykiater, og får et mandat av kommunen, den private parten eller fylkesnemnda som beskriver hvilke forhold som skal undersøkes hos barn og foreldre.

 • Den sakkyndige har samtaler med den private og den offentlige part, og innhenter andre relevante opplysninger. Det lages en rapport som sendes til fylkesnemnda og prosessfullmektigene hvor den sakkyndige gir sine vurderinger.

 • Rapporten fra den sakkyndige kan bare legges til grunn av fylkesnemnda dersom den har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon.

 • Den sakkyndige møter i forhandlingsmøtet og avgir forklaring, og rapporten inngår som en del av fylkesnemndas beslutningsgrunnlag.

Samvær

Kontakt mellom barnet og dets foreldre etter en omsorgsovertakelse.

Talsperson

 • Fylkesnemnda kan oppnevne en talsperson for barn som er fylt 7 år og for yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter i saken. Barn over 15 år har rett til egen advokat, og det oppnevnes derfor ikke talsperson for dem.

 • Barn har rett til å bli hørt i saker som berører dem. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

 • Talspersonen har taushetsplikt om det som fremkommer i saken. Etter å ha snakket med barna skal talspersonen skrive en rapport som sendes til fylkesnemnda.

 • Talspersonen møter også i forhandlingsmøtet og forklarer seg om hva barnet har uttalt.

 • De som oppnevnes som talsperson er personer som er særskilt egnet til å snakke med barn, for eksempel barnehagepersonell, lærere, barne- og ungdomsarbeidere helsesøstre eller sosionomer.

Tolk

 • Hvis en av de private partene eller et vitne ikke snakker norsk, skal kommunen sørge for at det kommer en tolk til fylkesnemnda for å oversette det som blir sagt.

 • Tolkene har taushetsplikt og skal kun oversette det som blir sagt i forhandlingsmøtet. De skal ikke gi uttrykk for sine egne meninger.

Vitner

 • Personer som avgir forklaring i forhandlingsmøtet, men som ikke er part i saken.

 • Personer som har sett, hørt eller erfart noe med betydning for saken.