Smittevern

Ny midlertidig lov om tilpasning i regelverket for fylkesnemnda er vedtatt og trådte i kraft 23. desember 2021. Loven gjelder foreløpig frem til 1. juli 2022.

 

 

Loven gir hjemmel for fjernmøte, fjernavhør og kombinert skriftlig og muntlig behandling av klagesaker og forhandlingsmøter, hvis det er nødvendig på grunn av covid–19. Det er et krav at det skal være ubetenkelig ut fra sakens karakter og private parters rettigheter. Parter og barn skal gis anledning til å uttale seg før det treffes beslutning om slik saksbehandling. Beslutningen skal begrunnes. Loven finner du her.