Sakkyndige i samtaleprosess

Godgjøringssats

Godtgjørelse til sakkyndig dekkes av staten i henhold til gjeldende satser fastsatt i forskrift nr 1441 av 3. desember 1997 om salær fra det offentlige til advokater m.v. (salærforskriften) § 2. Salær gis etter timesats for offentlig salærsats som fastsettes av Justisdepartementet.

Sakkyndige som har stilling i det offentlige og tolker godtgjøres med 4/5 av denne timesatsen. Sakkyndige som har stilling i det offentlige godtgjøres likevel med full salærsats dersom de kan dokumentere utgifter til kontorhold og selvpensjonering som utgjør minimum 1/3 av næringsinntekten.

For reisefravær I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis det godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke. Godtgjøringen fastsettes etter gjeldende sats. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter. Godtgjøring for reisefravær gis ikke for reise frem og tilbake til fylkesnemnda dersom det er billigere for staten om medlemmet tar opphold på stedet. Med reisetid menes faktisk reisetid, inkludert eventuell nødvendig ventetid. Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøring gis for hver påbegynt halvtime.

Fastsettelse av godtgjøringen

Fylkesnemndsleder fastsetter godtgjøringen i den enkelte fylkesnemndssak, jf. bestemmelsene i salærforskriften. Den sakkyndige får godtgjort inntil 4 timer for å lese saksdokumentene. Dersom det er behov for flere timer, må den sakkyndige konferere med nemndleder.

Registrering av godtgjøringskrav

Når oppdraget er utført kan godtgjøringskrav og krav om refusjon av reiseutgifter/andre utgifter inn på to måter:

  1. Arbeidsoppgave fra firma med registrert organisasjonsnummer: Statens blankett for «Arbeidsoppgave og salærfastsettelse» benyttes. Nemnda kan veilede ved spørsmål om utfylling av arbeidsoppgaven. Ferdig utfylt salæroppgave sendes til nemnda.
  2. Honorar og reiseregninger sendes til via DFØs nettportal  (pålogging via ID-porten) eller appen «DFØ Selvbetjening» (tilgjengelig i App Store og Google Play. Førstegangs pålogging via ID-porten). Nemnda du har hatt oppdrag i må bestille tilgang før første gangs bruk. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har mulighet til å sende inn elektronisk skjema, kan benytte eget papirskjema. Unntak må begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Ta i så tilfelle kontakt med nemnda.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) er ansvarlig for veiledning og brukerstøtte for DFØs portal. Ved spørsmål av teknisk art, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller e-post lonn@dfo.no. Kundesenteret har åpent 8.00-15.30 (8.00-15.00 i perioden 15.mai-15.september). Du kan også spørre chatboten som er tilgjengelig i appen og portalen.

Reisekvitteringer og andre bilag

For å kunne godkjenne utbetaling må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved (gjelder ikke godtgjøringskrav). Digital innlevering av bilag sikrer og gir raskere utbetaling enn innsending via post.

Nødvendig dokumentasjon inkluderer:

  • Kvitteringer og andre bilag for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for bompenger og billigste offentlige kommunikasjon – f.eks buss eller tog)
  • Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
  • Ved flyreiser må det legges ved dokumentasjon som viser reisestrekning, dato, kostnad og navn på den reisende (kvittering for kjøp er ikke tilstrekkelig. Du leverer enten reisebeskrivelse fra fly/reiseselskap utstedt etter at flyreisen er utført, eller kvittering på     kjøp av flybillett og boardingkort/setekvittering. Har du elektronisk boardingkort kan du ta bilde av mobilskjermen, og laste det opp som elektronisk vedlegg til reiseregningen.