Godtgjøring alminnelige medlemmer

Alminnelige medlemmer godtgjøres etter det som er gjeldende sats når oppdraget utføres, fastsatt av Sentralenheten for fylkesnemndene. Gjeldende sats er kr 150 per time.

Alle utbetalinger fra fylkesnemnda til alminnelige medlemmer blir registrert som personlig lønnsinntekt i henhold til skatteloven § 5-10.

Medlemmer av fylkesnemnda får reise- og kostgodtgjørelse i henhold til Statens regulativ for reiser innenlands. Reisen skal foretas på billigste måte for staten. Bruk av egen bil kan bare godkjennes etter avtale med nemnda.

Krav om honorar og dekning av reiseutgifter må registreres snarest og senest innen en måned etter at arbeidet er fullført. Krav innlevert etter fristen honoreres normalt ikke.

Fastsettelse av godtgjøringen 

Nemndmedlemmene får godtgjøring for inntil tre timer til å sette seg inn i saksdokumentene før forhandlingsmøte. Dersom saken skal behandles deslvis skriftlig med nemnd, får nemndmedlemmene godtgjort inntil fire timer.

Nemndleder kan i særlige tilfeller beslutte at nemndmedlemmene skal godtgjøres for mer tid, dersom sakens karakter eller omfang tilsier det.

For deltakelse i forhandlingsmøtet og den etterfølgende rådslaging gis det godtgjøring for hver påbegynte halvtime. Når møter varer kortere enn en time settes godtgjøringen lik timesatsen. Hvis møtet går over flere dager, gis det godtgjøring for hver påbegynte halvtime hver dag.

Det gis godtgjøring for gjennomgang og underskrift av vedtaket. Godtgjøringen for dette arbeidet begrenses i utgangspunktet til en time.

Saker som blir avgjort ved forenklet behandling godtgjøres tilsvarende øvrige saker, men det åpnes for godtgjøring for lengre saksforberedelse på nemndas kontor.

Når utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste blir dokumentert, kan fylkesnemndsleder i den utstrekning det finnes rimelig gi dekning for dette. Dekningen gis i stedet for godtgjøring etter det som er regulert i denne bestemmelsen. Det kan likevel ikke utbetales mer enn gjeldende maksimumssats (kr 3475,-) pr. dag for arbeid i fylkesnemnda. Godtgjøring for reisefravær er inkludert i maksimumssatsen.

Avlyste og forkortede møter

Det gis kompensasjon for fire timer ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager dersom det kan dokumenteres utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste. Det gis ikke kompensasjon for møter som blir kortere enn planlagt.

Reisefravær

Reisetid og annet fravær godtgjøres ikke. Kreves det imidlertid dekning med mindre en kan dokumentere tapt arbeidsfortjeneste. I disse tilfellene gjelder følgende bestemmelser:

  • I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke.
  • Godtgjøringen fastsettes etter den sats som ellers gjelder. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.
  • Godtgjøring gis ikke for reise frem og tilbake til fylkesnemnda dersom det er billigere for staten om medlemmet tar opphold på stedet.
  • Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter.
  • Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøring gis for hver påbegynt halvtime.

Registrering av krav

Når oppdraget er utført kan honorarkrav og krav om refusjon av reiseutgifter/andre utgifter registreres via ett av følgende:

Nemnda du har hatt oppdrag i må bestille tilgang til første gangs bruk.

De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har mulighet til å sende inn elektronisk skjema, kan benytte papirskjema. Unntak må begrunnes i hvert enkelt tilfelle.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) er ansvarlig for veiledning og brukerstøtte. Ved spørsmål av teknisk art, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller e-post lonn@dfo.no. Kundesenteret har åpent 08.00-15.30 (08.00-15.00 i perioden 15. mai-15. september). Du kan også spørre chatboten som er tilgjengelig i appen og portalen. Se mer informasjon på DFØs nettsider om selvbetjening for honorarmottakere.

Er det spørsmål knyttet til oppdraget, ta kontakt med nemnda hvor oppdraget er utført.

Lønnsart for honorar

Honorarkravet skal registreres med Lønnsart 5534: Honorar utvalg

Reisekvitteringer og andre bilag

For å kunne godkjenne utbetalingen må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved (gjelder ikke honorarkrav). Dette gjøres fortrinnsvis ved å laste opp vedleggene i pdf-format når du oppretter kravet. I appen kan man ta bilder av kvitteringen og laste opp. Digital innlevering av bilag er sikrer og gir raskere utbetaling enn innsending via post.

Nødvendig dokumentasjon inkluderer:

  • Kvitteringer og andre bilag for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for bompenger og billigste offentlige kommunikasjon – f.eks. buss eller tog)
  • Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
  • Ved flyreiser må det legges ved dokumentasjon som viser reisestrekning, dato, kostnad og navn på den reisende (kvittering for kjøp er ikke tilstrekkelig. Du leverer enten reisebeskrivelse fra fly/reiseselskap utstedt etter at flyreisen er utført, eller kvittering på kjøp av flybillett og boardingkort/setekvittering. Har du elektronisk boardingkort kan du ta bilde av mobilskjermen, og laste det opp som elektronisk vedlegg til reiseregningen