Om fylkesnemndene

Saksbehandling i fylkesnemndene skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Alle parter i saken har rett til å bli hørt, likebehandlet, få den nødvendige veiledning, samt ha rett til å la seg bistå av advokat dekket av det offentlige.

Bakgrunn og historie

Fylkesnemndene startet sin virksomhet i januar 1993. Les mer om bakgrunn og historie

Internasjonale forpliktelser

I sitt arbeid må fylkesnemndene påse at vedtakene er i samsvar med menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner. Les mer om internasjonale forpliktelser

Skjemaer

Ønsker du å søke om å bli fagkyndig medlem i fylkesnemndene? Kriterier for oppnevning av fagkyndig medlem kan du lese mer om her. Les mer om skjemaer

Organisasjonskart

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er et statlig organ administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Les mer om organisasjonen

Årsrapporter

Her finner du årsapportene for fylkesnemndene for de senere årene. Les mer om årsrapporter