Informasjon til talspersoner

Her er informasjon til talspersoner.

Krav om politiattest for talspersoner
Fra 1. januar 2023 må alle som skal utføre oppdrag som talsperson for nemnda fremlegge politiattest. Det vises til barnevernsloven § 12-11 fjerde avsnitt. Kravet om politiattest vil gjelde for oppnevning som talsperson fra og med 1. januar 2023. 

Attesten som skal fremlegges er en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39 første avsnitt. En person som har merknader på attesten kan ikke utføre oppdrag som talsperson. 

Den som skal utføre oppdrag som talsperson må selv innhente attest fra politiet. For å kunne innhente attest må man ha en bekreftelse fra barneverns- og helsenemnda. Det vises til  politiregisterloven § 44. En slik bekreftelse gis av den nemnda som oppdraget skal utføres for. 

Kravet til politiattest gjelder i utgangspunktet for alle, også personer som tidligere har hatt oppdrag som talspersoner og personer som har arbeid eller stilling som krever fremleggelse av barneomsorgsattest. 

De endelige reglene om krav til politiattest blir først fastsatt ved vedtakelsen av forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Forskriften vil vedtas i løpet av høsten 2022 og skal tre i kraft samtidig med ny barnevernslov. Først når forskriften vedtas vil det bli klart om det åpnes for å gjøre unntak fra kravet om politiattest, for eksempel i en overgangsfase ved innføringen av ny lov. 

Informasjon om hvordan man søker politiattest, behandlingstid hos politiet mv. finner du på politiet sine nettsider.

Talspersoner som utfører faste oppdrag for nemnda vil få nærmere veiledning om innhenting av politiattest når forskriften om barns medvirkning er vedtatt.