Barneverntjenesten og advokater

Her er informasjon til barneverntjenesten og advokater.

Nye krav til kommunens tiltaksbegjæring
Barnevernsloven §14-9 stiller nye krav til innholdet i kommunens begjæring om tiltak. Begjæringen skal nå også inneholde:

  • Redegjørelse for foreldrenes rettslige og faktiske tilknytning til barnet og en begrunnelse for forslaget om hvem som er sakenes parter 
  • Informasjon om barnet ønsker partsrettigheter og kommunens vurdering av om barnet bør innvilges partsrettigheter 
  • Informasjon om barn uten partsrettigheter ønsker å bli hørt, og eventuelt hvordan  

Det er også presisert i bestemmelsen at begjæringen om tiltak skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken. I lovens forarbeider er det pekt på at dette blant annet betyr at begjæringen skal inneholde barnevernstjenestens vurdering av mindre inngripende tiltak, hvilke hjelpetiltak som har vært prøvd og hvordan tiltakene har fungert. Begjæringen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan motstridende hensyn er vurdert og avveid mot hverandre, herunder hensynet til barnets behov for omsorg og beskyttelse og barnets og foreldrenes familiebånd

Retting og avvisning av tiltaksbegjæringen
Nytt er også at dersom begjæringen ikke oppfyller lovens krav, skal nemndleder gi pålegg om retting innen en kort frist. Nemndlederen kan avvise saker dersom begjæringen ikke rettes innen fristen.

Nemndene overtar ansvar for tolker
Når barnevernsloven trer i kraft, overtar nemndene ansvaret for bestilling og betaling av tolker som utfører oppdrag i nemnda.  

Kommunen har ansvar for bestilling og betaling av tolk for tolkeoppdrag som blir utført i nemnda frem til og med 31. desember 2022.  Nemndene overtar ansvaret for bestilling og betaling av tolk for oppdrag som utføres i nemnda fra og med 1. januar 2023.

Av praktiske årsaker anmodes kommunene likevel om å bestille tolk i saker som berammes i 2022, men hvor møtet i saken skal avholdes i første halvdel av januar 2023. Nemnda har ansvar for betaling av tolkeoppdragene som utføres i 2023 selv om oppdraget er bestilt i 2022. Dersom det oppstår tvil om hvem som skal bestille tolk, bes kommunens prosessfullmektig avklare spørsmålet nærmere med nemnda.

Tolkelovens bestemmelser gjelder for tolker som tar oppdrag for nemnda. Barneverns- og helsenemnda vil utarbeide egne retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, jf. tolkeloven § 9. 

Nemndene overtar betalingsansvar for sakkyndige utredninger
Når barnevernsloven trer i kraft overtar nemndene betalingsansvaret for sakkyndige utredninger som besluttes av nemnda. Barneverns- og helsenemnda vil ha ansvar for betaling til sakkyndige som oppnevnes fra og med 1. januar 2023.

Skjæringstidspunktet for overføring av betalingsansvaret fra kommunen til nemnda vil være tidspunktet for nemndas oppnevning. Det betyr at kommunen har ansvar for å betale sakkyndige som er oppnevnt av nemnda før 1. januar 2023, selv om den sakkyndiges arbeid først sluttføres etter 1. januar 2023.

Sakkyndige som barneverns- og helsenemnda oppnevner vil godtgjøres i tråd med salærforskriftens bestemmelser.

Sakkyndige utredninger som bestilles av kommunen i forbindelse med en barnevernssak skal som tidligere dekkes av kommunen. Det er i barnevernslovens forarbeider forutsatt at endringen av betalingsansvaret ikke endrer kommunens plikt til å sikre en forsvarlig opplysning av saker som fremmes for nemnda. 

Krav til politiattest for talspersoner
Fra 1. januar 2023 må alle som skal utføre oppdrag som talsperson for nemnda fremlegge politiattest, jf. barnevernsloven § 12-11 fjerde avsnitt. Kravet om politiattest vil gjelde for talspersoner som oppnevnes fra 1. januar 2023. 

Politiattesten som skal fremlegges er en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39 første avsnitt. En person som har merknader på attesten kan ikke utføre oppdrag som talsperson. 

Nemndenes stedlige virkeområde
De enkelte nemndene vil ha ansvar for å avgjøre saker fra de samme kommunene som i dag. Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda vil fortsatt ha delegert myndighet til å fastsette midlertidige endringer i nemdenes stedlige virkeområde.