Informasjon til fagkyndige medlemmer

Her er informasjon til fagkyndige medlemmer.

Barnevernsloven innebærer i utgangspunktet ikke endringer som direkte berører fagkyndige medlemmer. Hovedregelen om at barnevernssaker skal behandles med en nemnd bestående av nemndleder, et fagkyndig og et alminnelig medlem, videreføres.  

Behov for fagkyndig medlem i klagesaker
I dag behandles klager over akuttvedtak om plassering av barn utenfor hjemmet kun av en nemndleder. Den nye barnevernsloven åpner for at behandling av klager over akuttvedtak i spesielle tilfeller kan skje med alminnelig nemnd, altså en nemnd bestående av nemndleder, alminnelig og fagkyndig medlem. Vedtak i klagesaker må treffes senest innen én uke etter at nemnda mottar en klage.

Dette betyr at nemnda i enkelte tilfeller vil få behov for fagkyndige medlemmer også i klagesaker. Som følge av lovens behandlingsfrister vil forespørsel om slike oppdrag skje med relativt kort varsel.   

Informasjon til fagkyndige medlemmer i Oslo og Viken
Fra 1. januar 2023 gjøres nemnda i Oslo og Viken om til tre selvstendige nemnder. Nemndene gis navn med bakgrunn i ny fylkesinndeling fra 2024:  

  • Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Østfold

Det fagkyndige utvalget for hver av de nye nemndene vil være det samme som fagkyndigutvalget for nemnda i Oslo og Viken. Det innebærer at du i perioden fra 1. januar 2023 til utløpet av utvalgsperioden i 2024, kan få forespørsel om å ta oppdrag i alle tre nemndene.