Informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene under Covid-19 utbruddet

Fylkesnemndene behandler tvangssaker etter barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesnemnda i Oslo og Viken er også nasjonal smittevernnemnd.

Fylkesnemndene deltar i samfunnets felles oppgave med å redusere smittespredningen, samtidig som saksbehandlingen skal være forsvarlig og rettssikker.

Det er fylkesnemnder på 12 steder i Norge, og det må tas hensyn til at det er ulike muligheter for gjennomføring av møter fordi lokalene er forskjellige, og fordi det for noen kan være vanskelig å reise til nemndenes lokaler.

I fylkesnemndenes lokaler følges myndighetenes smittevernråd. Under forhandlingsmøter sørges det for at deltakerne har anbefalt avstand til hverandre og det er iverksatt særskilte smitteverntiltak.

Barnevernssaker

Smitteverntiltak som karantene, isolasjonsplikt, tilrådninger om å unngå personlig kontakt og begrense reisevirksomhet, er tiltak som vanskeliggjør avvikling av saker i fylkesnemndene. Det er likevel av avgjørende betydning at fylkesnemndene opprettholder sin virksomhet for å kunne gi barn nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse i denne situasjonen.

Nemndene skal så langt det lar seg gjøre, gjennomføre behandling av saker etter ordinære prosessregler slik de fremgår av barnevernloven. I midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 av 3. april 2020, er det gjort tilpasninger i barnevernloven slik at loven kan ivareta barn i en krisesituasjon. I forskriften er det gitt hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling når det er nødvendig på grunn av Covid-19 utbruddet og behandlingsmåten er ubetenkelig.

For å avhjelpe de negative konsekvensene av Covid-19-utbruddet er det likevel nødvendig å tilrettelegge saksbehandlingen slik at sakene blir behandlet innen rimelig tid og på en trygg måte.

Akuttvedtak
Fylkesnemndene foretar legalitetskontroll av akuttvedtak fortløpende og innenfor lovens frister. For rask saksbehandling uten risiko for smitte, bes det om at akuttvedtakene sendes digitalt gjennom SvarInn eller ved e-post i anonymisert form.

Klage på akuttvedtak
Klage på akuttvedtak behandles innenfor lovens frister. Dersom partene samtykker eller nemndleder vurderer det som nødvendig og ubetenkelig, kan møte i klagesaken behandles ved fjernmøte og eller ved bruk av fjernavhør. Et fjernmøte er et møte hvor ikke alle deltakerne er til stede samme sted, men deltar ved bruk av fjernmøteutstyr, for eksempel som telefon- eller videokonferanse. Ved fjernavhør er den som avhøres ikke til stede, men deltar ved fjernmøteutstyr.

Fylkesnemndene bruker Microsoft Teams ved fjernmøte som videokonferanse. Sentralenheten vurderer at dette er en trygg digital løsning som ivaretar partenes personvern. Det er gjennomført en sikkerhetsvurdering av bruk av Teams, og utferdiget en tilrettelagt bruksanvisning for deltakerne.

Hovedsaker
Fysiske forhandlingsmøter vil bli gjennomført i tråd med de anbefalingene som er gitt av myndighetene for å hindre smittespredning. Partene kan samtykke til at saken behandles delvis skriftlig ved at partene og vitnene forklarer seg muntlig for nemnda, mens skriftlig dokumentasjon legges til grunn som bevist av nemnda uten opplesning. I medhold av den midlertidige forskriften kan nemndleder uten partenes samtykke, beslutte delvis skriftlig behandling dersom en slik behandlingsform er nødvendig og ubetenkelig.

På samme måte og under samme vilkår, kan nemndleder beslutte at forhandlingsmøtet også gjennomføres ved fjernmøte. Om fjernmøte er forsvarlig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Barns medvirkning
I en situasjon med strenge smitteverntiltak kan det by på utfordringer å gjennomføre samtaler med barn som medfører fysisk møte med barnet. Alternativet er at samtalen gjennomføres på videokonferanse eller over telefon. Videokonferanse skal i så tilfelle gjennomføres ved bruk av fylkesnemndenes Microsoft Teams-lisens, slik at videooverføringen er undergitt samme sikkerhet og databehandleravtaler som nemndenes øvrige databruk.

Barnet og sakens parter må få mulighet til å uttale seg om hvordan barnet skal høres før det tas en endelig beslutning om dette. Nemndleder vil deretter foreta en konkret vurdering av forsvarligheten i den enkelte sak.

Ved fysisk møte må myndighetenes anbefalinger med hensyn til smittevern følges. Dersom det skal gjennomføres samtale med barnet i hjemmet, må personene som barnet bor sammen med også få uttale seg om dette. Det må klarlegges om familiemedlemmer, fosterfamilien eller beredskapsfamilien er i risikogruppen for smitte av korona-viruset eller om det er iverksatt karantene- eller isolasjonstiltak i hjemmet.

Samtaleprosess
Fylkesnemndene vil fortsatt gjennomføre samtalemøter i saker som behandles ved samtaleprosess der dette er forsvarlig. Formålet med samtalen er å legge til rette for god dialog mellom partene. Det mest hensiktsmessige er derfor at partene og deres prosessfullmektiger møtes fysisk i samme rom. I enkelte saker vil det likevel være forsvarlig og hensiktsmessig å gjennomføre samtaleprosessmøtet ved videokonferanse. Dette vil særlig gjelder saker der det allerede er gjennomført ett eller flere tidligere samtalemøter mellom partene.

Samtaleprosess er frivillig. Dersom partene ikke synes møtet gjennomføres på en god måte, kan samtykket trekkes.

Saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven
Forskriftens bestemmelser om midlertidige saksbehandlingsregler i fylkesnemnda gjelder også ved fylkesnemndas behandling av saker etter smittevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Smittevernssaker

Vedtak etter smittevernloven om tvungen legeundersøkelse eller tvungen isolering i sykehus jfr. § 5-2 andre og tredje ledd og § 5-3 andre og tredje ledd, treffes av smittevernnemnda,

Fylkesnemnda i Oslo og Viken er nasjonal smittevernnemnd. Begjæring om tiltak om tvungen legeundersøkelse eller tvungen isolering i sykehus sendes smittevernnemnda med kopi til fylkesmannen, jf. smittevernloven § 5-5 annet ledd. I begjæringen skal det redegjøres for de omstendighetene som kommunelegen legger til grunn for det tiltak som blir foreslått

Kommunelegene må ta kontakt med sine kommuneadvokater som kan bistå dem med å utforme begjæringen til smittevernnemnda. Begjæringen kan sendes til Fylkesnemnda i Oslo og Viken på SvarInn. En ber om at nemnda varsles om oversendelsen på e-post. Begjæringen kan alternativt sendes til smittevernnemnda i anonymisert form på e-post til oslo@fylkesnemnda.no

Smittevernnemnda vil oppnevne advokat til den smittede og innkalle til forhandlingsmøte så raskt som mulig.

For mer informasjon om tvangsvedtak etter smittevernloven, vises det til Folkehelseinstituttets smittevernveileder