Endringer i fylkesnemndene som følge av regionreformen

Den 22. november 2019 besluttet Kongen i Statsråd ved kongelig resolusjon endringer i fylkesnemndenes struktur, stedlige virkeområde og navn med bakgrunn i regionreformen. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Begjæringer som fremmes for fylkesnemnda før årsskiftet behandles etter dagens ordning.

Fra 1. januar 2020 skal alle nye saker sendes til den fylkesnemnda som har stedlig virkeområde for den aktuelle kommunen.

Vi mottar gjerne spørsmål og tilbakemeldinger, som kan rettes til sentralenheten@fylkesnemnda.no, eller til telefonnummer 23 32 10 00.

Informasjon om: