Barnevernloven

Barnevernloven har som målsetting å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernloven inneholder bestemmelser blant annet om hvem som er barnevernmyndighet i Norge og hvilke oppgaver de ulike barnevernmyndighetene har.

Fylkesnemndas rolle i barnevernsaker er begrenset til å gjelde de bestemmelsene i barnevernloven som gjelder tvang. Nemnda avgjør om lovens vilkår for å bruke tvang er oppfylt. Dette gjelder blant annet saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12, saker om samvær mellom forelder og barn etter en omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-19, og saker om å plassere ungdom med alvorlige atferdsvansker på institusjon etter barnevernloven § 4-24.

Barnevernloven har egne regler om hvordan saksbehandlingen i fylkesnemnda skal være. Disse reglene er i lovens kapittel 7. Her står det også at en del av reglene i tvisteloven og domstolloven gjelder for fylkesnemnda.