Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn i alle land som har sluttet seg til konvensjonen, rettigheter på mange ulike områder.

Etter konvensjonen har barn blant annet rett til liv, rett til ikke å bli diskriminert og rett til ytringsfrihet. Barn har også rett til ikke å bli skilt fra sine foreldre, med mindre det er nødvendig fordi barnet for eksempel blir utsatt for omsorgssvikt. Staten har plikt til å sikre at barnet får den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for dets trivsel og utvikling.

I konvensjonen er det også fastsatt at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn. Dessuten har barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet.

Norge har sluttet seg til barnekonvensjonen og den gjelder som norsk lov. Når konvensjonen ble innført i Norge ble det gjort endringer i mange norske lover. Dersom det likevel skulle være motstrid mellom Barnekonvensjonen og norsk lov skal Barnekonvensjonen alltid gå foran.