Samtaleprosess

Barnevernloven opnar for at det kan setjast i gang forsøk med såkalla samtaleprosess. Dette er ei form for sakshandsaming kor nemndleiar inviterer partane i saka til samtaler. Det er no sett i gang forsøk på samtaleprosess i nokre nemnder.

 

For mer informasjon om samtaleprosessen, vennligst klikk her.

Teieplikt

Alle som jobbar i fylkesnemnda har teieplikt. Det same gjeld dei som har oppdrag for fylkesnemnda, for eksempel talspersonen til barnet. Les meir om teieplikt

Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettar har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda handsamar. Les meir om rett til advokat

Medverknad for barn

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barna sine rettar, gjev barn rett til å verta høyrt og til å kunne gje uttrykk for meininga si i alle tilhøve som gjeld barnet. Les meir om medverknad for barn

Vitne

For å kunne ta stilling til om vilkåra for loven er oppfylt, treng fylkesnemnda opplysningar. Slike kan fylkesnemnda mellom anna få frå vitne som kjem til fylkesnemnda og forklarer seg. Les meir om vitne