Saksgang

Dei fleste av sakene i fylkesnemndene vert handsama i forhandlingsmøte, som er basert på dei same prinsippa som saker for domstolane.

Fylkesnemnda er eit reint organ for avgjersler. Det tyder at fylkesnemnda aldri sjølv tek initiativ til dei sakene fylkesnemnda handsamar. På barnevernområdet er det barnevernstenesta i kommunen, foreldra eller barn som har eigne partsrettar som bringer saka inn for fylkesnemnda og ber om nemnda si avgjer.

Fylkesnemnda er pålagt å handsame dei sakene som vert brakt inn for nemnda på ein trygg, rask og tillitsskapande måte. Saksgangen skal etter loven vera tilpassa arten, omfanget og graden av vanskar i handsaminga. Dei fleste sakene vert handsama på såkalla forhandlingsmøte. Det er ein omfattande prosess som tek tid. Sakshandsaminga i desse sakene er nærast identisk med det viset domstolane handsamar liknande saker. Fylkesnemnda kan i visse høve handsame saker med ein enklare saksgang. I akutte situasjonar, kor det ikkje er tid til å vente på ei handsaming i fylkesnemnda, kan leiaren for barnevernet i kommunen, i nokre tilfelle påtalemakta, fatte mellombels akuttvedtak. 

Det er strenge vilkår for å fatte mellombels vedtak. Slike vedtak kan ein klage på. Det gjeld då eigne sakshandsamingsreglar for desse klagesakene. Barnevernloven opnar og for forsøksordningar hos utvalde fylkesnemnder, kor ein freistar løysa dei med såkalla samtaleprosess.

Vedtak i fylkesnemnda kan berre overprøvast av domstolane. Fristen for å reise søksmål for tingsretten er ein månad. Fristen reknast frå tidspunktet vedtaket er motteke.

Forhandlingsmøtesak

Ei sak i forhandlingsmøte vert sett i gang når barnevernstenesta i kommunen, foreldra eller barn med eigne partsrettar sett fram krav som loven seier skal handsamast i fylkesnemnda. Les meir om forhandlingsmøtesak

Forenkla handsaming

Fylkesnemnda kan velja å handsame sakene med berre leiaren av fylkesnemnda, utan forhandlingsmøte, der partane i saka er samde i det, eller kor det er tale om endring av eit vedtak, og nemndsleiar finn det ubetenkeleg. Les meir om forenkla handsaming

Akuttvedtak

I akutte situasjonar, kor det ikkje er tid til å vente på handsaming i fylkesnemnda, kan leiaren av barnevernet i kommunen, og i nokre høve påtalemakta, fatte mellombels akuttvedtak. Les meir om akuttvedtak

Klagesak

Dersom foreldra eller eit barn med eigne partsrettar er usamd i akuttvedtaket, kan dei klaga det inn for fylkesnemnda. Les meir om klagesak

Samtaleprosess

Samtaleprosess er ei handsaming av saker kor leiar for nemnda inviterer partane til samtalar. Les meir om samtaleprosess

Saksportal

Her finner du informasjon om saksportalen. Saksportal