Om fylkesnemndene

Sakshandsaming i fylkesnemndene skal vera trygg, rask og tillitsskapande. Alle partar i saka har rett til å bli høyrt, likehandsamast, få den naudsynte rettleiing, samt ha rett til bistand av advokat dekka av det offentlege.

Bakgrunn og historie

Fylkesnemndene starta si verksemd i januar 1993 med forankring i lov om sosiale tenester. Les meir om fylkesnemndenes bakgrunn og historie

Internasjonale forpliktingar

I sitt arbeid må fylkesnemndene sjå etter at vedtaka er i samsvar med menneskerettane og internasjonale konvensjonar. Les meir om internasjonale forpliktingar

Skjemaer

Ønskjer du å søke om å verta fagkunnig medlem av fylkenemndene. For kriterier for oppnemning av fagkunnig medlem kan du lese meir her. Les meir om skjemaer

Organisasjonskart

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er et statleg organ under Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Les meir om organisasjonskart

Årsrapporter

Her finner du årsrapportane for fylkesnemndene for dei seinare åra. Les meir om årsrapporter