Tvangstiltak for gravide rusavhengige

For å hindre at barn blir født med skade, kan fylkesnemnda avgjere at gravide som er avhengig av rusmiddel skal tas inn og haldast attende på ein egna institusjon i heile svangerskapen. Eit slikt vedtak kan berre gjerast når det kan godtgjerast at barnet vil bli født med skade som følgje av rusmisbruket.

Tvang skal heller ikkje nyttast om friviljuge tiltak er tilstrekkeleg. Fylkesnemnda må og foreta ein skjønnsmessig heilskapsvurdering om tvangsinnlegging er rimeleg og føremålstenleg.