Tvang for personar med psykisk utviklingshemning

Fylkesnemnda er klageinstans for vedtak fylkesmannen gjer i visse saker som gjeld bruk av tvang mot personar med psykisk utviklingshemming.

Reglane for dette finn ein i Helse- og omsorgstenesteloven kapittel 9. Tvang skal ikkje nyttast dersom friviljuge tiltak er tilstrekkeleg.