Det beste for barnet

Det beste for barnet er rettesnor for all forvalting tilknytt barnevernet når ein nyttar pålegg i loven. Prinsippet om det beste for barnet har til følgje at det skal leggjast avgjerande vekt på kva som er det beste for barnet når tiltak, for eksempel overtaking av omsorg, vert vurdert. Å gje trygg og god vaksenkontakt er eit viktig omsyn som høyrer med når det beste for barnet skal vurderast. Det same gjeld den tarv barnet har for å ha dei same vaksne omsorgspersonane over tid.