Kva gjer fylkesnemndene?

Fylkesnemndene er domstolliknande og ubundne statlege organ som tek avgjerd i saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstenesteloven og smittevernloven.
Les meir om kva fylkesnemndene gjer

Advokaters salær

På denne siden finner du informasjon om advokaters salær.
Advokaters salær

Det beste for barnet

Det beste for barna er ei rettesnor for fylkesnemndene og andre barnevernstenester når dei nytter dei pålegg loven gjev. Les meir om det beste for barnet

Saksgang

Dei fleste sakene i fylkesnemndene vert handsama i forhandlingsmøte, som er basert på dei same prinsippa som saker for domstolane. Les meir om saksgangen